Slide background

The Bears From Oz

בית גידול הישראלי לניופאונדלנד וסאן ברנרד

גורי ניופאונדלנד וסאן ברנרד

בית הגידול המוביל בישראל לגורים גזעיים.

חבר בהתאחדות הישראלית והתאחדות הכלבים הבינלאומית

בית הגידול המוביל בישראל בתערוכות יופי

Slide background

&

בית הגידול הישראלי לניופאונדלנד וסאן ברנרד

The Bears From OZ

VERSION

יופי

אמינות

מקצועיות

8x
performance

many new
features

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מ'שרון כהן' אסור בהחלט.